Poznajemy grafiki T. Kulisiewicza

Poznajemy grafiki T. Kulisiewicza

W środę, 20 września 2017 roku, uczniowie klasy gimnazjalnej IIID wraz z wychowawczynią, panią Anną Korniłowicz, udali s...

Sprzątanie Świata na Zagorzynku

Sprzątanie Świata na Zagorzynku

W dniu 18 września 2017 roku uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami, włączyli się po raz kolejny w ogólnopolską ak...

Noc Kultury - maraton poezji

Noc Kultury - maraton poezji

Sobotnia Noc Kultury, 16 września 2017 roku, „Kaliszanie piszący pod wrześniowym niebem Zagorzynka” przygotowana i zreal...

moduly-user-1 01moduly-user-1 02moduly-user-1 03

XXV Miejski Konkurs Recytatorski im. Marii Konopnickiej

organizowany pod honorowym patronatem

Prezydenta Miasta Kalisza, Pana Grzegorza Sapińskiego

 

Regulamin

Organizator:

 • Zespół Szkół Nr 7 w Kaliszu: Szkoła Podstawowa Nr 10
  im. Marii Konopnickiej i Gimnazjum Nr 7 im. Marii Konopnickiej

Cele:

 • rozwijanie zainteresowań poezją ojczystą,
 • popularyzowanie dorobku literatów polskich,
 • rozbudzanie wrażliwości estetycznej,
 • uwrażliwianie na piękno utworów poetyckich,
 • budzenie i rozwijanie zdolności recytatorskich.

Warunki uczestnictwa:

 • konkurs skierowany jest do uczniów kaliskich szkół podstawowych
  i gimnazjalnych
 • przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych:
 1. –  klasy   I – III szkoły podstawowej
 2. – klasy   IV – VI szkoły podstawowej
 3. – klasy   I – III gimnazjum


Kryteria oceny:

 • dobór repertuaru,
 • świadome używanie środków ekspresji w interpretacji tekstu,
 • ogólne wrażenie artystyczne.

Zasady organizacji konkursu:

 • szkoły przeprowadzają eliminacje wewnętrzne i wyłaniają po 2 uczniów
  w każdej kategorii,
 • uczniowie przygotowują 2 utwory liryczne poetów polskich o dowolnej tematyce (łączny czas recytacji ok. 3 min.),
 • uczestników oceniać będzie komisja konkursowa, składająca się
  z przedstawicieli środowisk kultury i nauki,
 • komisja kierując się ustalonymi kryteriami przyzna w każdej kategorii
  trzy główne nagrody oraz ewentualne wyróżnienia,
 • wszyscy recytatorzy otrzymają dyplomy uczestnictwa,
 • warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie wypełnionej przez rodziców ucznia zgody (załącznik nr 1).

Konkurs odbędzie się 17 maja 2017r. w Zespole Szkół nr 7
(godz. 9.00 – uczniowie klas I –III szkoły podstawowej;
godz. 12.00 – uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej i  I – III gimnazjum).

Zgłoszenia należy przesłać do 5 maja 2017r.
pisemnie na adres: Zespół Szkół nr 7,
ul. Karpacka 3, 62-800 Kalisz; lub:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W zgłoszeniach prosimy o podanie: imienia i nazwiska ucznia, kategorii wiekowej
oraz imienia i nazwiska nauczyciela opiekuna. Lista laureatów zostanie zamieszczona
na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 7:
www.zsnr7.kalisz.pl.

koordynatorzy:


Agnieszka Kowalewska

Urszula Papierska

Danuta Trzepacz

Jakub Pokojowczyk

do pobrania:  

REGULAMIN

Zgoda Rodziców

REGULAMIN
KONKURSU MATEMATYCZNEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
MIASTA KALISZA


Lista załączników / plików do pobrania: 

Zgłoszenie uczestnictwa / Załącznik 1 - lista uczestników / Regulamin konkursu / Protokół - etap 1 / Protokół - etap 2

Etap-1 / Etap-1-1 / Etap-1-2 / Etap-1-3 / Etap-1-4

Etap-2 / Etap-2-1 / Etap-2-2 / Etap-2-3 / Etap-2-4§ 1
Zagadnienia ogólne

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas VI (lub młodszych), urodzonych nie wcześniej niż w 2004 roku.
 2. Konkursowe materiały informacyjne (w tym testy z lat ubiegłych) oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu, www.zsnr7.kalisz.pl

§ 2
Organizatorzy Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół nr 7 w Kaliszu.
 2. Funkcję Koordynatora pełni Jarosław Majewski – nauczyciel matematyki.

§ 3
Cele Konkursu

 1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów.
 2. Kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia.
 3. Doskonalenie umiejętności stosowania wiedzy w zadaniach praktycznych.
 4. Zachęcanie uczniów do podejmowania wysiłku intelektualnego.

§ 4
Etapy Konkursu

 1. Konkurs przebiega dwuetapowo:
  1. I etap – przeprowadzany przez Szkolne Komisje Konkursowe odbędzie się 26 stycznia 2017r. o godz. 9:00 jednocześnie we wszystkich szkołach; czas trwania konkursu 60 minut.
  2. II etap – finał, przeprowadzany przez Komisję Konkursową odbędzie się 6 marca 2017r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół nr 7 w Kaliszu, ul. Karpacka 3; czas trwania konkursu 90 minut.
   Podczas obu etapów uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatora.

§ 5
Komisja Konkursowa, jej zadania i tryb powoływania

 1. Komisja Konkursowa składa się z przewodniczącego Komisji i trzech członków powołanych przez Organizatora Konkursu.
 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
  1. przeprowadzenie II etapu Konkursu;
  2. sprawdzenie rozwiązań zadań uczestników II etapu Konkursu;
  3. ustalenie listy laureatów.
 3. Szkolna Komisja Konkursowa składa się z co najmniej dwóch nauczycieli powołanych przez Dyrektora danej szkoły.
 4. Do zadań Szkolnej Komisji Konkursowej należy:
  1. zabezpieczenie zestawu zadań do dnia Konkursu,
  2. sprawdzenie rozwiązań zadań zgodnie ze schematem punktowania;
  3. powiadomienie uczestników I etapu Konkursu o uzyskanej liczbie punktów;
  4. sporządzenie protokołu z listą wszystkich uczestników i liczbą uzyskanych punktów;
  5. przekazanie protokołu oraz prac uczniów, którzy uzyskali wymagane minimum kwalifikujące do II etapu Konkursu, do dnia 14 lutego 2017 r. do realizatora II etapu Konkursu – Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu.

§ 6
Zgłoszenia do Konkursu

 1. Zgłoszenie do Konkursu należy przesłać faksem w terminie do 23.01.2017 r. pod numer tel./fax. 62 501 17 61 (karta zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu).
 2. Każda szkoła zgłoszona do Konkursu otrzyma drogą mailową do 24.01.2017 r. zestaw zadań na I etap Konkursu.

§ 7
Kryteria kwalifikowania uczestników do II etapu Konkursu i ogłaszanie wyników

 1. Udział uczniów w etapie szkolnym jest dobrowolny i powinien wynikać z decyzji ucznia.
 2. Komisja Konkursowa kwalifikuje do II etapu Konkursu wszystkich uczniów, którzy otrzymali co najmniej 18 punktów, tj. 75% możliwych do zdobycia punktów na etapie szkolnym. W przypadku, kiedy żaden uczeń w szkole nie uzyskał wymaganej liczby punktów, Komisja Konkursowa do II etapu kwalifikuje dwóch uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w szkole.

§ 8
Zakres wiedzy i umiejętności na poszczególne etapy Konkursu

 1. Na pierwszy i drugi etap:
  1. Liczby naturalne: liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym, porównywanie liczb naturalnych; znaki <, =, >; dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb naturalnych, kwadraty i sześciany liczb naturalnych; reguły dotyczące kolejności wykonywania działań; dzielenie z resztą liczb naturalnych; podzielność liczb naturalnych; liczby pierwsze i złożone; cechy podzielności przez 2, 3, 5, 9, 10, 100; porównywanie różnicowe i ilorazowe liczb naturalnych; rozwiązywanie zadań tekstowych prowadzących do obliczeń na liczbach naturalnych; zapis liczb w systemie rzymskim.
  2. Liczby całkowite: liczby całkowite ujemne; liczby całkowite na osi liczbowej; porównywanie liczb całkowitych; działania na liczbach całkowitych; rozwiązywanie zadań tekstowych prowadzących do obliczeń na liczbach całkowitych.
  3. Ułamki zwykłe: podział całości na równe części (zginanie, składanie, rozcinanie); ułamek jako iloraz liczb całkowitych; skracanie i rozszerzanie ułamków; zamiana liczby mieszanej na ułamek zwykły i odwrotnie; sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika; porównywanie ułamków; ułamki na osi liczbowej; działania na ułamkach.
  4. Ułamki dziesiętne: zapis liczby w postaci ułamka dziesiętnego; zapis ułamka dziesiętnego w postaci ułamka zwykłego; wyrażenia dwumianowane i ich postać dziesiętna; ułamki dziesiętne na osi liczbowej; porównywanie ułamków dziesiętnych; działania na ułamkach dziesiętnych; zaokrąglanie ułamków dziesiętnych; rozwiązywanie zadań tekstowych umieszczonych w praktycznym kontekście, w szczególności zadań typu droga – prędkość – czas;
  5. Wzory i równania: oznaczenia literowe wielkości liczbowych; użycie wzorów w sytuacjach praktycznych; proste równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą; rozwiązywanie zadań dotyczących sytuacji praktycznych, prowadzących do równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
  6. Elementy statystyki opisowej: gromadzenie i porządkowanie danych; przedstawianie graficzne danych.
  7. Figury płaskie: punkt, prosta, półprosta, odcinek; proste prostopadłe; proste równoległe; pomiar długości; zamiana jednostek długości: metr, centymetr, decymetr, milimetr, kilometr; kąt; porównywanie kątów; mierzenie kątów; kąty wierzchołkowe; kąty przyległe; trójkąt; nierówność trójkąta (dla długości boków); konstruowanie i klasyfikacja trójkątów; suma kątów w trójkącie; czworokąty: trapezy, równoległoboki, prostokąty, kwadraty, romby; przykłady wielokątów; obliczanie obwodu wielokąta; pole kwadratu, prostokąta, równoległoboku, trójkąta, trapezu; obliczanie pól w sytuacjach praktycznych; jednostki pola; koło i okrąg; cięciwa, średnica, promień; skala i plan.
   8) Bryły: graniastosłupy proste i ostrosłupy; ich siatki i modele; walce, stożki, kule – rozpoznawanie w sytuacjach praktycznych; pole powierzchni i objętość prostopadłościanu; jednostki objętości.
 2. Przygotowanie uczniów do Konkursu.
  W obu etapach zakres wiedzy i umiejętności jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego.
  Proponowana literatura:
  • Podręczniki nauczania matematyki dla szkoły podstawowej
  • A. Bazylik, J. Chodnicki i inni, Zadania dla klasy 6, WSiP, Warszawa 1999 r.
  • H. Lewicka, E. Jędrasik, Sprawdziany 6, WSiP, Warszawa 2001 r.
  • T. Gardiner, Matematyczne potyczki, Nowa Era, Warszawa 2001 r.
  • A. Rybak, Matematyka w zastosowaniach, Wydawnictwo Podkowa, Gdańsk 1999 r.
  • K. Russell, P. Carter, Łamigłówki rysunkowe, GWO, Gdańsk 1996 r.
  • K. Russell, P. Carter, Łamigłówki liczbowe, GWO, Gdańsk 1995 r.
  • Z. Bobiński, P. Jarek i inni, Matematyka z wesołym Kangurem, wydawnictwo „Aksjomat”, Toruń 2002 r.
  • J. Mason, L. Burton, K. Stacey, Matematyczne myślenie, WSiP, Warszawa 2005 r.

§ 9
Skład Komisji Konkursowej

 1. Przewodniczącą Komisji Konkursowej jest Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu – mgr Beata Prus.
 2. Członkami Komisji Konkursowej są nauczyciele matematyki: mgr Jarosław Majewski, mgr Beata Gościniak, mgr Agnieszka Kozica.
 3. Podczas sprawdzania prac konkursowych w pracach komisji uczestniczy jeden z opiekunów uczestników konkursu, będący nauczycielem matematyki. Opiekun ten zostanie wybrany w sposób losowy przed rozpoczęciem konkursu.

§ 10
Tryb odwoławczy

 1. Postanowienia Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 11
Nagrody

 1. Trzech uczestników, którzy uzyskają największą liczbę punktów w II etapie Konkursu zostaje jego laureatami i otrzyma tytuły: Mistrz Matematyki, I Wicemistrz Matematyki i II Wicemistrz Matematyki. Tytuły te nie mogą zostać przyznane w sposób równorzędny, stąd jeśli liczba punktów zdobytych w II etapie Konkursu nie przyniesie rozstrzygnięcia, będzie brana pod uwagę suma punktów zdobytych podczas obu etapów Konkursu. Jeśli suma ta również nie da rozstrzygnięcia, pomiędzy uczestnikami zostanie rozegrana dogrywka, podczas której uczestnicy będą rozwiązywali zadania zamknięte.
 2. Pozostali uczestnicy II etapu Konkursu będą jego finalistami.
 3. W sytuacji, gdy praca któregoś z uczestników zasługuje na wyróżnienie, Komisja Konkursowa może po sprawdzeniu zadań podjąć decyzję o przyznaniu dyplomu wyróżnienia. Kryterium wiodącym przy podejmowaniu takiej decyzji jest liczba punktów zdobytych w II etapie konkursu. Brane będą również pod uwagę takie aspekty, jak np. twórcze podejście do rozwiązania problemu.
 4. Laureaci i finaliści Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez Organizatora.

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

IM. MARII KONOPNICKIEJ

organizowany pod honorowym patronatem
prawnuczki Marii Konopnickiej, Pani Joanny Modrzejewskiej

Regulamin

 1. Organizator konkursu – Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu.
 2. Koordynatorzy - mgr Ewa Pszczoła, mgr Aleksandra Górska.
 3. Cele:
  • upowszechnianie wśród dzieci utworów Marii Konopnickiej,
  • kształtowanie umiejętności przekazywania w formie plastycznej własnych przemyśleń i refleksji,
  • rozwijanie talentów artystycznych uczniów, kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni twórczej,
  • przygotowywanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 4. Zasady uczestnictwa:
  • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VI szkół podstawowych.
  • Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie jednej pracy plastycznej ilustrującej dowolnie wybrany utwór Marii Konopnickiej (prosimy nie kopiować ilustracji z książek).
  • Format pracy – A3.
  • Technika wykonania: malarstwo, rysunek, grafika, collage /poza pracami z materiałów sypkich, spożywczych/.
  • Prace konkursowe na odwrocie muszą zawierać informacje dotyczące uczestnika konkursu:
   • imię i nazwisko autora pracy,
   • klasę,
   • tytuł wiersza lub utworu,
   • nazwę szkoły z adresem, nr telefonu i adresem e-mail,
   • imię i nazwisko opiekuna.
    Prosimy o dołączenie zbiorczej listy uczestników.
    Prace powinny być podpisane czytelnie (najlepiej drukiem) według powyższego wzoru na załączniku nr 1 i 2. W przeciwnym przypadku zostaną odrzucone jako niezgodne z regulaminem.
  • Do prac należy dołączyć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 3). Prace plastyczne bez ww. zgody pozostaną bez oceny.
  • Prace nie będą zwracane, przechodzą na własność organizatora konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
  • Twórczość uczestników oceniana będzie w dwóch kategoriach:
   1. uczniowie klas I – III
   2. uczniowie klas IV – VI
  • Komisja konkursowa przy ocenie prac weźmie pod uwagę:
   • zgodność z tematyką konkursu,
   • walory estetyczne pracy,
   • oryginalność,
   • samodzielność wykonania,
   • dobór technik plastycznych.
  • Komisja przyzna w każdej kategorii wiekowej nagrody za miejsca od I do III, może też przyznać wyróżnienia specjalne.
  • Decyzje Komisji Konkursowej, powołanej przez organizatorów, są ostateczne.
 5. Termin przyjmowania prac:
  Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy przesłać w terminie zapewniającym dotarcie przesyłki do 14 kwietnia 2017 roku na adres: Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Karpacka 3, 62 – 800 Kalisz (tel. 62 501 17 27, e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 6. Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkurso-wej nastąpi 26 maja 2017 r. podczas Święta Szkoły Podstawowej nr 10. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie lub pocztą elektroniczną oraz zaproszeni wraz z opiekunami na ww. uroczystość, podczas której nastąpi wręczenie nagród.
 7. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły: www.zsnr7.kalisz.pl

Zapraszam do udział w konkursie

Beata Prus
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu

załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór do opisu prac plastycznych - DOC  /  PDF

Załącznik nr 2 – zbiorcza lista uczestników - DOC  /  PDF

Załącznik nr 3 do Regulaminu - DOC  /  PDF

 

XX KALISKI TURNIEJ JĘZYKOWY „REBUSIK”

organizowany pod patronatem prezydenta Miasta Kalisza

Pana Grzegorza Sapińskiego

Regulamin

 1. Miejsce konkursu:
  • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu
 2. Termin: 7 marca 2017r.  / Czas trwania: od 12:00 do około 14:30
 3. Temat:
  • „W zdrowym ciele zdrowy duch”
 4. Cele:
  • upowszechnianie wśród najmłodszych uczniów wiedzy na temat zdrowego stylu życia;
  • wyrabianie właściwych nawyków żywieniowych;
  • utrwalenie wiadomości na temat zasad higieny osobistej;
  • poznanie znaczenia ruchu i ćwiczeń fizycznych dla prawidłowego rozwoju;
  • nabywanie umiejętności dbania o własne zdrowie i potrzeby innych;
  • doskonalenie sprawności w zakresie pisania, czytania oraz pracy z tekstem;
  • wyrabianie nawyku poprawnego stosowania zasad ortograficznych;
  • utrwalenie poprzez zabawę poznanych reguł i zasad prawidłowej pisowni;
  • kształtowanie umiejętności współpracy w zespole.
 5. Zasady uczestnictwa:
  • W TURNIEJU biorą udział uczniowie klas I – III szkół podstawowych Miasta Kalisza.
  • Szkoły przeprowadzają eliminacje wewnętrzne i wyłaniają jeden trzyosobowy zespół, po jednym uczniu z klasy I, II, III oraz dokonują pisemnego zgłoszenia do dnia 27 stycznia 2017r. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  • Do komisji zostają zaproszeni nauczyciele – opiekunowie, wyłonieni drogą losowania w dniu TURNIEJU. Przewodniczącym jest przedstawiciel organizatora.
  • Uczniowie otrzymują 6 zadań, tematycznie związanych z wiedzą o zdrowym stylu życia, z których 3 rozwiązują zespołowo i 3 indywidualnie.
  • Zadania dostosowane będą do wieku uczestników i przyjmą formę zagadek, rebusów, krzyżówek, wyrazów z lukami, wykreślanek, itp.
 6. Tematyka konkursowa:
  • Właściwe odżywianie
  • Aktywny styl życia
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Umiejętność dopasowania różnych witamin do produktów żywnościowych
  • Piramida żywieniowa
 7. Nagrody:
  • wszyscy uczestnicy TURNIEJU otrzymają dyplomy. Ponadto nagrody przewidziane są dla:
  • trzech szkół, których uczniowie, pracując zespołowo, zdobędą największą ilość punktów,
  • uczniów, którzy rywalizując indywidualnie, zdobędą najwięcej punktów w swojej kategorii wiekowej (po trzy nagrody dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich),
  • przewiduje się przyznanie nagród dla uczestników, którzy zajmą równorzędne miejsca w każdej z kategorii.
 8. Ostateczna interpretacja regulaminu TURNIEJU należy do Komisji Konkursowej.

Koordynatorzy:

mgr Danuta Trzepacz
mgr Małgorzata Ostój
mgr Olga Gul

do pobrania:

karta zgłoszenia - DOC

karta zgłoszenia - PDF

XI Konkurs Poetycki  im. Marii Konopnickiej 

organizowany pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kalisza,

Pana Grzegorza Sapińskiego

Regulamin

 1. Organizator konkursu – Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej, ul. Karpacka 3, 62-800 Kalisz.
 2. Cele:
  • zainteresowanie najmłodszych uczniów literaturą,
  • inspirowanie do twórczych działań poprzez kontakt z utworami znanych poetów,
  • kształtowanie umiejętności przekazywania w formie poetyckiej swoich przemyśleń,
  • rozwijanie talentów literackich,
  • przygotowywanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 3. Adresaci konkursu:
  • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - III szkół podstawowych z powiatów kaliskiego, pleszewskiego, krotoszyńskiego, kępińskiego, ostrowskiego, jarocińskiego, ostrzeszowskiego oraz Miasta Kalisza.
 4. Zasady uczestnictwa:
  • Zadaniem uczestników jest napisanie 1 lub 2 wierszy na dowolny temat.
  • Prace konkursowe powinny być oddane w wersji komputerowej i zawierać informacje dotyczące uczestnika konkursu (imię i nazwisko, klasę, nazwę szkoły wraz z numerem telefonu, imię i nazwisko opiekuna).
  • Wiersze (w 3 egzemplarzach, każdy opisany danymi uczestnika) oraz zgodę rodziców (załącznik nr 1) należy przesłać na adres organizatora z dopiskiem: Konkurs poetycki kl. I-III.
  • Twórczość dzieci oceniana będzie w następujących kategoriach:
   • uczniowie klas I
   • uczniowie klas II
   • uczniowie klas III
  • Komisja przyzna po trzy nagrody w każdej kategorii wiekowej, może też przyznać wyróżnienia specjalne.
  • Oceniana będzie wyłącznie własna twórczość uczestników.
  • Decyzje Komisji Konkursowej powołanej przez organizatora są ostateczne.
 5. Termin przyjmowania wierszy – do 31 marca 2017 r.
 6. Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu nastąpi 26 maja 2017 r. podczas Święta Szkoły.

Koordynator – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 10
mgr Ewa Pszczoła

Załącznik do regulaminu - zgoda Rodziców (plik PDF)

 

NASI RÓWIEŚNICY

 

ETAP SZKOLNY

 1. Ferenc Molnár: Chłopcy z Placu Broni

 

ETAP REJONOWY

 1. Eric Emmanuel Schmitt: Oskar i pani Róża
 2. Jadwiga Korczakowska: Spotkanie nad morzem
 3. Jimmy Liao: Dźwięki kolorów
 4.  Alessandro   Riconda:   Wstyd   i   okulary   (film   dostępny po zalogowaniu się   nauczyciela na platformie www.filmowalekcja.pl)

 

ETAP WOJEWÓDZKI

 1. Renata Piątkowska: Która to Malala?
 2. Barbara Kosmowska: Sezon na zielone kasztany
 3. Marcin Szczygielski: Arka czasu
 4. Rice Ben: Pobby i Dingan
 5. Abbe   Robinson:   Dziewczyna   i   gondola   (film   dostępny   po zalogowaniu   się   nauczyciela na platformie www.filmowalekcja.pl)
 6. Igor Mołodecki: Różowa sukienka (film dostępny po zalogowaniu się nauczyciela na platformie www.filmowalekcja.pl)

LITERATURA POMOCNICZA

 1. Michał Kuziak, Sławomir Rzepczyński: Jak pisać?
 2. Michał Kuziak, Sławomir Rzepczyński: Sztuka pisania po polsku. Poradnik praktyczny.
 3. Barbara Pędzich: 365 ćwiczeń ze słownictwa.
 4. Radosław Pawelec, Dorota Zdaniewicz-Jedynak: Poradnik korespondencji użytkowej.
 5. Marek Bernacki, Marta Pawlus: Słownik gatunków literackich.
 6. Bożena Chrząstowska, Seweryna Wysłouch: Poetyka stosowana.
 7. Słownik poprawnej polszczyzny pod red. Andrzeja Markowskiego.
 8. Słownik terminów literackich pod red. Janusza Sławińskiego.

* - Kuratorium Oświaty w Poznaniu zastrzega sobie możliwość zmiany literatury

  

MISTRZOWIE I UCZNIOWIE

 

ETAP SZKOLNY

 1. Ignacy Krasicki: Filozof i chłop, Dziecię i ojciec, Ptaszki w klatce
 2. Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz, Księga I Gospodarstwo
 3. Sławomir Mrożek: Słoń
 4. Adam Bahdaj: Telemach w dżinsach
 5. Rudyard Kipling: Księga dżungli
 6. Korczak [film] reż. Andrzej Wajda, Polska 1990

ETAP REJONOWY

 1. Tadeusz Różewicz: List do ludożerców, Ocalony
 2. Ignacy Krasicki: Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki
 3. Adam Mickiewicz: Konrad Wallenrod
 4. Witold Gombrowicz: Ferdydurke (fragmenty: rozdziały I-III i rozdział VI)
 5. Terry Pratchett: Mort
 6. Stowarzyszenie umarłych poetów [film] reż. Peter Weir, USA 1989

ETAP WOJEWÓDZKI

 1. Zbigniew Herbert: Pan od przyrody
 2. Dante: Boska komedia (fragmenty: Piekło, Pieśni I - VIII)
 3. Molier: Świętoszek
 4. Jostein Gaarder: Świat Zofii
 5. Eric-Emmanuel Schmitt: Dziecko Noego
 6. Pan od muzyki [film] reż. Christophe Barratier, Francja, Niemcy, Szwajcaria 2004

LITERATURA POMOCNICZA

 1. Michał Kuziak, Sławomir Rzepczyński: Jak pisać?
 2. Michał Kuziak, Sławomir Rzepczyński: Sztuka pisania po polsku. Poradnik praktyczny.
 3. Barbara Pędzich: 365 ćwiczeń ze słownictwa.
 4. Radosław Pawelec, Dorota Zdaniewicz-Jedynak: Poradnik korespondencji użytkowej.
 5. Marek Bernacki, Marta Pawlus: Słownik gatunków literackich.
 6. Bożena Chrząstowska, Seweryna Wysłouch: Poetyka stosowana.
 7. Jerzy Płażewski: Historia filmu 1895-2000.
 8. Joanna Wojnicka, Olga Katafiasz: Słownik wiedzy o filmie.
 9. Słownik poezji pod red. Agnieszki Nawrot.
 10. Słownik poprawnej polszczyzny pod red. Andrzeja Markowskiego.
 11. Słownik terminów literackich pod red. Janusza Sławińskiego.

* - Kuratorium Oświaty w Poznaniu zastrzega sobie możliwość zmiany literatury

 

left erasmus plusleft etwinningleft szkola zdrowieleft oferta szkolawolontariat z klasa

dyplom m

sus-pop-m

Scan0003

Srebrny-Certyfikat-s

solidarna szkola mm

DSC 0112 pop1

logo lepsza skola2

dobrz zaprojektowany

DSC 5289 m

Szkoła Podstawowa nr 10
im. Marii Konopnickiej

ul. Karpacka 3, 62-800 Kalisz
tel.: 62 501 17 27
fax: 62 501 17 61
e-mail:zespolszkol7@wp.pl

zaufanie
grupa wsparcia razem
pogromcy konfliktowpcknasz filmfestiwal filmblog literackiblog fitness

informacjeinformacje nadanie imieniainformacje prezent podst
informacje prezent gimnaz

prawo jaszka

prawo szkola demo

prawo europa

jezyk-niemiecki-2

instaling certyfikat dla szkoly 5 edycja

prawo wzor rozwoj

pro familia log mmm

CEO

samorzad-uczniowski-white

ok-white

AIESEC New Logo mm

poczytajmy mm

Uniwersytet Dzieci logo kolor mm

czytam sobie log

uni ekon dzieciecy

maly mistrz m

Początek strony

tlo new www 2015 j3