Poznajemy grafiki T. Kulisiewicza

Poznajemy grafiki T. Kulisiewicza

W środę, 20 września 2017 roku, uczniowie klasy gimnazjalnej IIID wraz z wychowawczynią, panią Anną Korniłowicz, udali s...

Sprzątanie Świata na Zagorzynku

Sprzątanie Świata na Zagorzynku

W dniu 18 września 2017 roku uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami, włączyli się po raz kolejny w ogólnopolską ak...

Noc Kultury - maraton poezji

Noc Kultury - maraton poezji

Sobotnia Noc Kultury, 16 września 2017 roku, „Kaliszanie piszący pod wrześniowym niebem Zagorzynka” przygotowana i zreal...

moduly-user-1 01moduly-user-1 02moduly-user-1 03

REGULAMIN

BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Zespół Szkół Nr 7 w Kaliszu

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej

Gimnazjum nr 7 im. Marii Konopnickiej

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.) –  art. 22.
 2. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) – art. 39 ust. 1 pkt 5, art. 67 ust. 1 pkt 2.
 3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) – art. 42 ust. 3.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r.  poz. 977 ze zm.).

Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom i pracownikom Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu (dalej: szkoła). Podstawowe zadania biblioteczne oraz bieżąca obsługa czytelników realizowane są za pomocą kart czytelników oraz komputerowego systemu bibliotecznego  MOL Optivum.

I. Postanowienia ogólne

 1. Do zadań biblioteki należy:
  1. wspieranie nauczycieli w ich pracy zawodowej i doskonaleniu własnym,
  2. dostarczanie nauczycielom i uczniom środków dydaktycznych,
  3. wspomaganie działań szkoły w realizacji programów nauczania, szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki,
  4. wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez polecanie im odpowiedniej literatury pedagogicznej,
  5. współpraca z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami, w tym z biblioteką publiczną,
  6. wspieranie działań szkoły w zakresie przygotowania uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,
  7. stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania  i wykorzystywania informacji z różnych źródeł i zasobów bibliotecznych, w tym z zastosowaniem  technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  8. organizowanie zajęć czytelniczych i lekcji bibliotecznych,
  9. upowszechnianie czytelnictwa i języka ojczystego,
  10. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
  11. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
   i społeczną.
 2. Księgozbiór biblioteki udostępniany jest nauczycielom, pracownikom oraz uczniom i rodzicom.
 3. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 4. Biblioteka udostępnia zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

II. Regulamin wypożyczalni

 1. Każdy czytelnik wypożycza zbiory osobiście na swoje konto.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki:
  • lektury na okres 2 tygodni
  • pozostałe książki na okres 1 miesiąca
   • W uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
 3. Termin zwrotu książek, podręczników i innych materiałów dydaktycznych wypożyczonych z biblioteki upływa:
  1. dla uczniów dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego,
  2. dla nauczycieli i pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych z dniem rozwiązania umowy.
 4. Opiekunowie klasopracowni (nauczyciele) mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych na potrzeby danej klasy. Ponoszą pełną odpowiedzialność za komplet wypożyczonych zbiorów.
 5. Ze zbiorów audiowizualnych uczniowie mogą korzystać na lekcjach w obecności nauczyciela.
 6. Wobec czytelników (uczniów) przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń, aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji. Upomnienia mogą być przekazywane poprzez dziennik elektroniczny.
 7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną, zobowiązany jest:
  1. odkupić taką samą książkę,
  2. w wyjątkowych wypadkach, gdy jest to pozycja nieosiągalna na rynku, odkupić inną książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 8. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie, rodzice) zobowiązani są przed odejściem rozliczyć się z biblioteką oraz pobrać zaświadczenie potwierdzające zwrot wypożyczonych materiałów.

III. Regulamin czytelni

 1. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki, wg informacji zamieszczonej na tablicy ogłoszeń.
 2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 3. Czytelnia jest także miejscem cichej nauki własnej oraz douczania w ramach pomocy koleżeńskiej.
 4. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.

IV. Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych

 1. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
 2. Każda osoba korzystająca z pracowni multimedialnej jest zobowiązana do dbałości o sprzęt, zachowania czystości, przestrzegania norm bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki i jest odpowiedzialna za  wszystkie straty powstałe z jej winy.
 3. Uczniowie mogą korzystać z pracowni multimedialnej i Internetu w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 4. Z komputerów można korzystać za zgodą bibliotekarza, każdy użytkownik zobowiązany jest do wpisania się na listę korzystających z pracowni komputerowej.
 5. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się równocześnie maksymalnie dwóch użytkowników.
 6. Bezwzględny zakaz dotyczy:
  1. samodzielnego instalowania programów oraz zmian ich konfiguracji, a także zmian ustawień systemowych,
  2. prowadzenia działalności nielegalnej (kopiowanie filmów, muzyki, programów komputerowych etc.),
  3. umieszczania w sieci Internet nielegalnych informacji, oprogramowania, używania obelżywego języka, jak również podejmowanie jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem obowiązującym w Polsce.
 7. Przed opuszczeniem stanowiska należy skasować wszelkie wprowadzone dane i wylogować się z systemu.
 8. Użytkownik poniesie wszelkie ewentualne koszty związane z naprawą szkód powstałych wskutek niezgodnej z prawem działalności użytkownika za pośrednictwem sieci Internet.

V.  Postanowienia końcowe

 1. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych w Statucie Szkoły sankcji w stosunku do uczniów nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Po ogłoszeniu przez Dyrektora Szkoły zarządzenia o inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych nauczyciele i opiekunowie pracowni zobowiązani są do uzgodnienia i uaktualnienia stanu kont.
 3. Zbiory nieaktualne, zniszczone i niekompletne należy zwrócić do biblioteki w celu przeprowadzenia ich kasacji.
 4. Rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora Szkoły.

Kalisz, 24 stycznia 2017 r.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 7

/…/                     

Beata Prus               

 

left erasmus plusleft etwinningleft szkola zdrowieleft oferta szkolawolontariat z klasa

dyplom m

sus-pop-m

Scan0003

Srebrny-Certyfikat-s

solidarna szkola mm

DSC 0112 pop1

logo lepsza skola2

dobrz zaprojektowany

DSC 5289 m

Szkoła Podstawowa nr 10
im. Marii Konopnickiej

ul. Karpacka 3, 62-800 Kalisz
tel.: 62 501 17 27
fax: 62 501 17 61
e-mail:zespolszkol7@wp.pl

zaufanie
grupa wsparcia razem
pogromcy konfliktowpcknasz filmfestiwal filmblog literackiblog fitness

informacjeinformacje nadanie imieniainformacje prezent podst
informacje prezent gimnaz

prawo jaszka

prawo szkola demo

prawo europa

jezyk-niemiecki-2

instaling certyfikat dla szkoly 5 edycja

prawo wzor rozwoj

pro familia log mmm

CEO

samorzad-uczniowski-white

ok-white

AIESEC New Logo mm

poczytajmy mm

Uniwersytet Dzieci logo kolor mm

czytam sobie log

uni ekon dzieciecy

maly mistrz m

Początek strony

tlo new www 2015 j3